Strafrecht (fiscaal strafrecht)

Fiscale delicten

Is je onderneming door de FIOD bezocht? Word je verdacht van het handelen in strijd met de belastingwet? Ben je als DGA van het bedrijf benaderd voor doorzoekingen? Heb je geprobeerd om belasting te ontduiken?  Heb je belasting ontdoken en is de belastingdienst achter je bankrekening en gegevens gekomen? Ben je of is je onderneming door de mand gevallen wegens belastingfraude? Of heb je een belastingaangifte onjuist of niet tijdig ingediend?

Het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet-nakomen van verplichtingen om de belastingdienst correcte informatie te verschaffen, is een fiscaal delict.

Belasting ontwijken of ontduiken

In de Algemene Wet Rijksbelastingen zijn meerdere delicten strafbaar gesteld. Dit kunnen overtredingen of misdrijven zijn. Het verschil zit in het woord opzettelijk. De belangrijkste misdrijven zijn:

 • Het opzettelijk niet doen of niet tijdig doen van belastingaangifte (bijv. belastingontduiking)
 • Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte
 • Het opzettelijk niet beschikbaar stellen van gegevens aan de belastingdienst (o.a. belastingontduiking)
 • Het opzettelijk niet voeren van een administratie of het niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers
 • Het opzettelijk uitreiken van een onjuiste of onvolledige factuur

Sancties Belastingdienst (fiscus)

De belastingdienst beschikt over een aantal mogelijkheden om je te straffen  en geldboetes op te leggen als je niet voldoet aan bepaalde belastingverplichtingen.

Zo kan de belastingdienst:

 • Vervolgen (je ontvangt een dagvaarding)
 • Een verzuimboete opleggen
 • Een vergrijpboete opleggen
 • Aan je een strafbeschikking opleggen

Vervolging

De meest ingrijpende maatregel in fiscale zaken is de beslissing om je te vervolgen. Dit houdt in dat de strafrechter je zaak gaat bekijken en je eventueel straft. De vervolging op zich is geen sanctie, de straf die daarop volgt wel. De rechter kan je veroordelen tot een geldboete, een celstraf of taakstraf.

Wel of geen vervolging

Of je wordt vervolgd hangt in grote mate af van het nadeel dat de Nederlandse schatkist heeft geleden door je belastingfraude. Voor particulieren geldt dat het nadeel ten minste EUR 10.000,= moet zijn om te worden vervolgd. Voor ondernemers geldt een drempelbedrag van 15.000,=.

Verzuimboete en vergrijp boetes

Indien de drempelbedragen niet worden gehaald of wanneer er geen opzet in het spel is kan er ook een geldboete opgelegd worden. Het hangt van de concrete omstandigheden af of het een verzuimboete of vergrijpboete wordt.

 • Een verzuimboete wordt in het algemeen opgelegd als u verzuimd hebt gegevens te verstrekken aan de fiscus of een belastingaangifte niet op tijd heeft ingediend.
 • Een vergrijpboete krijgt u indien u opzettelijk geen aangifte, of een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend.

Deze geldboetes kunnen opgelegd worden voor verschillende soorten belasting, van inkomstenbelasting tot aan omzetbelasting en loonheffing.  Tegen deze geldboetes kan je vervolgens weer bezwaar maken.

De hoogte van de boetes hangt af van het gepleegde feit en of je vaker een dergelijke overtreding hebt begaan (recidive). De hoogte van de vergrijpboete hangt ook af van de verzwegen belastinggelden.

Een bepaald percentage van het verzwegen bedrag wordt opgelegd als boete. Dit betekent dat 50% van het te weinig betaalde bedrag als geldboete opgelegd kan worden. Vanzelfsprekend moet je alsnog het juiste bedrag aan belasting afdragen. Ook dat wordt vaak als straf ervaren.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een vervolgingshandeling. Dit houdt in dat we het niet meer hebben over een sanctie in het belastingrecht zoals de verzuim- en vergrijpboete, maar over het strafrecht. Dit houdt in dat de oplegging van een strafbeschikking zeer nadelige consequenties voor je kan hebben. Zo krijg je een strafblad (justitiële documentatie) en kunnen hoge geldboetes worden opgelegd.

Tegen een strafbeschikking van boven de EUR 2.000,= moet je worden gehoord door de belastingdienst. Een advocaat kan je bijstaan tijdens deze hoorzitting en ontlastende feiten en omstandigheden aanvoeren.

Advocaat belastingfraude en belastingovertredingen

MKB Legal Desk verleent rechtsbijstand van het begin tot het eind van het proces. Regelmatig wordt een zaak buitenrechtelijk opgelost door middel van een schikking of wordt er succesvol bezwaar gemaakt tegen een dagvaarding. Is een proces onvermijdelijk, dan is vrijspraak het doel of anders het steven naar het beperken van de schade. Heb je een dagvaarding ontvangen en behoefte aan deskundige en effectieve bijstand door een advocaat fiscaal recht. Neem dan direct op met MKB Legal Desk telefoonnr 010-442 08 88.