Als ondernemer weet u als geen ander hoe belangrijk algemene voorwaarden zijn. Startende ondernemers vergeten nog weleens het belang van de “kleine lettertjes”. In onderstaand artikel van MKB Legal Desk leggen wij u graag uit wat algemene voorwaarden zijn en waarom u als (startend) ondernemer algemene voorwaarden zou moeten hebben. Ook leggen wij u uit wat de wettelijke vereisten voor het opstellen van algemene voorwaarden zijn.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen van algemene aard die u niet steeds opnieuw wilt afspreken. In de algemene voorwaarden staat wat de rechten en plichten zijn van u en (onder meer) uw klanten, zakenpartners en leveranciers. De algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten die u met andere partijen sluit. Bepalingen in algemene voorwaarden kunnen onder andere gaan over garantie, aansprakelijkheid, bedenktermijnen, betalingstermijnen, incassoregelingen en de klachtenprocedure. Algemene voorwaarden gaan niet over de kern van de prestatie. Afspraken over prijzen, specifieke producten en hoeveelheden komen dan ook niet voor in algemene voorwaarden. Dit neemt u op in de koopovereenkomst.

Waarom algemene voorwaarden?

Door middel van het hanteren van algemene voorwaarden weten uw klanten, zakenpartners of leveranciers precies waar zij aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s, die u als ondernemer loopt, verkleinen. Daarnaast kunnen algemene voorwaarden u voor veel zakelijke problemen en juridische conflicten behoeden.

Eisen aan algemene voorwaarden?

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden. Allereerst mogen uw algemene voorwaarden geen onredelijk bezwarende bedingen bevatten. De wet hanteert een zogenoemde zwarte lijst en een grijze lijst. Een beding dat op de zwarte lijst staat, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt en is verboden. Een dergelijk beding op de zwarte lijst is dus vernietigbaar door de wederpartij. Als een beding op de grijze lijst staat, wordt het vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een beding op de grijze lijst mag u echter wel in uw algemene voorwaarden opnemen. Dit mag de voorwaarde dat u kunt aantonen dat dit beding voor de wederpartij niet onredelijk is. De zwarte en grijze lijst zijn te vinden in artikel 6:236 BW en artikel 6:237 BW.

Ten tweede moet de wederpartij altijd kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. U heeft als ondernemer dus een informatieplicht jegens de wederpartij. Een beding in de algemene voorwaarden is vernietigbaar wanneer u de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Zorg dus dat de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst de kans krijgt om uw algemene voorwaarden te lezen.

U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden meesturen met de offerte en in de offerte zelf verwijzen naar de algemene voorwaarden. Wanneer u een overeenkomst met een andere partij via de mail sluit, zet dan duidelijk in de mail dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze als bijlage mee. Let wel op dat de wederpartij de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan zodat hij deze later opnieuw zou kunnen raadplegen.

Soms is het niet mogelijk om de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst te overhandigen, bijvoorbeeld bij een telefonisch gesloten overeenkomst. In dat geval geldt een uitzondering. In zo’n geval moet u de wederpartij melden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen of waar deze te downloaden zijn. Ook moet u de wederpartij melden dat u de algemene voorwaarden op diens verzoek kosteloos toezendt.

Hoe stelt u algemene voorwaarden op?

De inhoud van uw algemene voorwaarden verschilt natuurlijk per branche. Vaak hebben brancheverenigingen al modellen voor algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn natuurlijk niet specifiek toegespitst op uw bedrijf. Het wordt afgeraden om zelf aan de slag te gaan met algemene voorwaarden, helemaal als u een onderneming drijft in een risicovolle branche of als u risicovolle bedrijfsactiviteiten heeft. Het kan voorkomen dat u onjuiste of onredelijk bezwarende bedingen in uw algemene voorwaarden opneemt met het gevolg dat er in de toekomst conflicten kunnen ontstaan.

Ook kan het voorkomen dat u een essentieel beding in uw algemene voorwaarden vergeet op te nemen. Ook hierdoor wordt de kans op een juridisch conflict met de wederpartij aanzienlijk groter. Het is verstandig om algemene voorwaarden door een jurist of advocaat van MKB Legal Desk op te laten stellen of reeds bestaande algemene voorwaarden door een jurist of advocaat van MKB Legal Desk te laten controleren.

Particuliere en zakelijke klanten

Als u zowel particuliere als zakelijke klanten hebt, dan kan het verstandig zijn om twee verschillende versies algemene voorwaarden op de stellen: een versie voor overeenkomsten met particulieren en eenmanszaken en een andere versie voor overeenkomsten met andere bedrijven zoals personen vennootschappen (vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap) en bv’s. Consumenten worden immers door de wet aanzienlijk meer in bescherming genomen dan bedrijven omdat men er vanuit gaat dat bedrijven over de deskundigheid beschikken om de gevolgen van de algemene voorwaarden te begrijpen.

Welke algemene voorwaarden hebben voorrang?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een conflict krijgt met een zakelijke klant zoals een leverancier of afnemer. Indien zowel u als de leverancier (of de afnemer) algemene voorwaarden heeft opgesteld, kan de vraag rijzen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Er ontstaat een zogenoemde ‘battle of forms‘. In zo’n geval geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar, wanneer de wederpartij vóór het sluiten van de overeenkomst uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk afwijst, gaat deze regel niet op. Wanneer beide partijen de algemene voorwaarden van de ander afwijzen, dan gelden er helemaal geen algemene voorwaarden en kunt u opnieuw gaan onderhandelen over de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt gesloten.

Deponeren van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank. Dit is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Op deze manier kan iedereen de algemene voorwaarden opvragen. Daarnaast hebben de algemene voorwaarden op deze manier een sterkere bewijsfunctie. Bij deponering bij de Kamer van Koophandel worden uw algemene voorwaarden altijd van een datum en nummer voorzien. Dit kan fungeren als het bewijs dat u niet tussentijds de algemene voorwaarden hebt aangepast. Hierdoor staat u een stuk sterker bij een eventueel juridisch conflict. De Kamer van Koophandel en de rechtbank toetsen uw algemene voorwaarden niet aan de wet. Voor toetsing van uw algemene voorwaarden kunt u terecht bij een jurist of advocaat van MKB Legal Desk.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over uw algemene voorwaarden of wilt u uw algemene voorwaarden voorleggen aan een advocaat of jurist van MKB Legal Desk? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier van MKB Legal Desk via https://mkblegaldesk.nl/. Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

algemene voorwaarden

Related Posts

Nieuws

Transitievergoeding bij AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer?

Transitievergoeding Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte Read more…

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans

De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze Read more…