Transitievergoeding

Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte betaling van de transitievergoeding is wanneer het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Behandeling Wet werk en zekerheid

Al tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid werd de vraag gesteld of het niet toekennen van een transitievergoeding aan werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt in strijd was met het recht op gelijke behandeling. Volgens de regering was dit niet het geval omdat werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt niet langer zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij kunnen namelijk aanspraak maken op een AOW-uitkering.

Gerechtshof Den Bosch

Ook na de inwerkingtreding van de Wet werk een zekerheid is deze discussie gebleven. Het Gerechtshof in Den Bosch overwoog op 2 februari 2017 dat de transitievergoeding tot doel heeft om de werknemer te compenseren voor de gevolgen van het ontslag en dat AOW- en/of pensioengerechtigden niet mogen worden uitgesloten van de transitievergoeding.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde echter anders. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de transitievergoeding bedoeld is om werknemers te compenseren voor het ontslag en dat aan werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, geen transitievergoeding hoeft toe te komen. Zij zijn immers niet langer aangewezen op het verrichten van arbeid om in het levensonderhoud te voorzien nu zij aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering. Bovendien kunnen zij daarnaast veelal ook aanspraak maken op een aanvullende pensioenuitkering.

Kantonrechter

Toch oordeelt de kantonrechter Midden Nederland op 19 juli 2017 dat niet iedereen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in zijn levensonderhoud kan voorzien. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een werknemer nog wel aangewezen is op het verrichten van arbeid omdat deze werknemer bijvoorbeeld maar een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangt en geen aanvullend pensioen heeft opgebouwd.

De kantonrechter heeft op 19 juli 2017 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld naar aanleiding van een recente zaak, waarbij de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd beëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer ontving geen transitievergoeding, maar ontving daarentegen wel een volledige AOW-uitkering en een aanvullend pensioen. Hij stelt zich op het standpunt dat het uitsluiten van AOW- en/of pensioengerechtigden een verboden onderscheid naar leeftijd oplevert. De werknemer vorderde in de procedure alsnog een transitievergoeding van ruim € 48.000,=.

Op 27 februari 2018 heeft de advocaat-generaal (A-G) het antwoord op de prejudiciële vragen van de kantonrechter gepubliceerd. De conclusie van de A-G is dat er géén verboden onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt door AOW- en/of pensioengerechtigden uit te sluiten van het recht op transitievergoeding.

Slotsom

Het niet toekennen van een transitievergoeding aan de AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer levert dus geen verboden onderscheid naar leeftijd op. U bent dus niet gehouden om een transitievergoeding te betalen aan de AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer wanneer u de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Advies?

Wilt u advies over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer bijvoorbeeld indien de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt? De juristen en advocaten van MKB Legal Desk voorzien u graag van juridisch advies.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/. Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken.

Related Posts

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans

De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze Read more…

Nieuws

Klachtplicht voor ondernemers

Bij het sluiten van overeenkomsten tussen ondernemers kan het voorkomen dat een bepaalde zaak, product of dienst niet voldoet aan hetgeen wat u, als koper, met de verkoper hebt afgesproken. De zaak, het product of Read more…