Heeft u een onderneming en gaat u scheiden met uw ex-partner? Hoe zit het in dat geval met de mogelijke alimentatieverplichting? Alimentatie is immers gebaseerd op het inkomen van de ondernemer en dat is in het geval van een eigen onderneming altijd onzeker. Hoe berekent u in het geval van een eigen onderneming het bedrag voor kinderalimentatie en partneralimentatie? U leest het in dit artikel van MKB Legal Desk.

Draagkracht en behoefte

De hoogte van alimentatie wordt vastgesteld door een vergelijking te maken van de behoefte en de draagkracht van beide partners. Wat is bijvoorbeeld de draagkracht van de onderhoudsplichtige en wat is de behoefte van de onderhoudsgerechtigde? Het laagste bedrag van deze twee begrippen vormt in beginsel het te betalen bedrag aan alimentatie. Het uitgangspunt is dat de ene partner niet kan meer ontvangen dan hij of zij nodig heeft en de andere partner niet meer kan betalen dan hij of zij kan missen. Daarnaast er nog een uitgangspunt dat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie gaat.

Draagkracht

Bepalen inkomen

Om de draagkracht te bepalen dient er eerst te worden gekeken naar het inkomen van beide partners. Het inkomen van een werknemer in loondienst is eenvoudig te bepalen. Dit inkomen is immers duidelijk te zien in loonstroken en jaaropgaven. Bij een ondernemer is niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn omdat de ondernemer veelal zelf het salaris uitkeert en dus zelf de hoogte van zijn inkomen kan bepalen. We onderscheiden hierbij twee soorten ondernemingen: de eenmanszaak en de B.V.

Inkomen IB-ondernemer (eenmanszaak) of ZZP’er

Een IB-ondernemer (eenmanszaak) of ZZP’er ontvangt geen vast salaris vanuit de onderneming maar is afhankelijk van wat hij aan de onderneming kan onttrekken. Dit bedrag is afhankelijk van de winst en de liquide middelen.

Bij het vaststellen van het inkomen van de IB-ondernemer en de ZZP’er gaat de rechter uit van het bedrag dat de ondernemer uit de onderneming kan onttrekken. De ondernemer moet daartoe inzicht verschaffen in de bedrijfsvoering van de afgelopen drie jaren door middel van een inzicht in de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (balans, winst- en verliesrekening en de toelichting) alsmede de kasstroomoverzichten, de belastingaangiften, de belastingaanslagen en de verwachtingen voor de toekomst.

Uiteraard staat de continuïteit van de onderneming voorop. Het bedrag aan kinder- of partneralimentatie mag niet van dien aard zijn dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Inkomen DGA (B.V.)

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. ontvangt wel salaris maar kan de hoogte van zijn salaris zelf vaststellen. Naast het inkomen uit loon, kan de DGA ook te maken hebben met mogelijke dividenduitkeringen. Het totale inkomen van de DGA kan daarom per maand en per jaar verschillen.

Juist omdat de DGA zijn salaris zelf kan vaststellen, zou de alimentatiegerechtigde kunnen betogen dat de DGA zijn inkomen bewust laag houdt om daarmee minder alimentatie te hoeven betalen. Daarom gaat de rechter bij het vaststellen van het inkomen er ook hier van het bedrag uit dat de DGA uit de onderneming kan onttrekken.

Uiteraard staat ook bij de B.V. de continuïteit van de onderneming voorop. Het bedrag aan kinder- of partneralimentatie mag niet van dien aard zijn dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Naar welke stukken kijkt men?

Bij het vaststellen van het inkomen van de ondernemer wordt er gekeken naar de vastgestelde jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, de kasstroomoverzichten, de belastingaangiften, de belastingaanslagen en de kasstroomoverzichten. Men kijkt echter niet alleen naar de resultaten die in het verleden zijn behaald. Er wordt ook naar de verwachtingen voor de toekomst gekeken.

Een kasstroom is een overzicht van de verschillende geldmiddelen binnen de onderneming. Voor de vaststelling van de alimentatie dient een overzicht te worden opgesteld voor de operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom. De bedoeling hiervan is om aan de hand daarvan vast te kunnen stellen wat de huidige en de toekomstige kasstroom zal zijn en hoeveel geld er beschikbaar is om uit de onderneming te onttrekken.

Ook kijkt men naar de verwachtingen voor de toekomst van de onderneming. Zo men bijvoorbeeld naar concept jaarstukken, prognoses (liquiditeitsprognose), voorlopige aanslagen en algemene verschijnselen op de markt zoals concurrentie of groei in de branche kijken.

Behoefte

Behoefte en partneralimentatie

Er wordt niet standaard aangenomen dat een van de partners behoefte heeft aan alimentatie. De partner die behoefte heeft aan partneralimentatie dient dit duidelijk kenbaar te maken. Het uitgangspunt voor bepaling van de behoefte is datgene wat jullie samen gewend waren uit te geven tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt er gekeken welk deel beide partners nu zelf kunnen betalen. De eigen verdiencapaciteit van beide partners staat hierbij centraal. Van beide partners wordt verlangd dat zij meer gaan verdienen dan zij nu doen.

Behoefte en kinderalimentatie

Wanneer u kinderen heeft, wordt er standaard aangenomen dat er een bijdrage nodig is. De behoefte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en de leeftijd van het kind op het moment dat u gaat scheiden. Om de behoefte aan kinderalimentatie te berekenen, zijn er speciale tabellen gemaakt. De behoefte tabellen voor kinderalimentatie voor het jaar 2018 vindt u hier.

Terugwerkende kracht

Het vaststellen van het inkomen berust altijd op een schatting. Pas na maanden of soms jaren kan worden bepaald of de schatting klopt. Het kan natuurlijk zo zijn dat er te veel of te weinig alimentatie is betaald. Als uiteindelijk blijkt dat er teveel of te weinig alimentatie is betaald, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank tot herziening van de alimentatie. Het kan dan voorkomen dat er een bedrag moet worden terugbetaald. De rechter is hier echter erg voorzichtig mee omdat alimentatie bedoeld is om maandelijks van te leven. De kans dat het geld al is uitgegeven is erg groot.

Wilt u meer informatie over ondernemers en echtscheidingen? U leest het in dit artikel van MKB Legal Desk.

Advies?

Gaat u scheiden en is er een onderneming in het spel? Wilt u advies over alimentatie? Of wilt u advies over bepaalde financiële overzichten aan de hand waarvan uiteindelijk de alimentatie wordt berekend? De juristen, advocaten en fiscalisten van MKB Legal Desk voorzien u graag van advies.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/ Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.