Bij het sluiten van overeenkomsten tussen ondernemers kan het voorkomen dat een bepaalde zaak, product of dienst niet voldoet aan hetgeen wat u, als koper, met de verkoper hebt afgesproken. De zaak, het product of de dienst bezit bijvoorbeeld niet de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. U mag namelijk verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn.

Wanneer de zaak niet aan de overeenkomst voldoet (bijvoorbeeld door snel optredende slijtage), kan de koper verschillende acties ondernemen. Zo kan de koper bijvoorbeeld nakoming van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding vorderen. Echter, voordat de koper deze acties (rechtsmiddelen) kan aanwenden, moet de koper zich houden aan de klachtplicht. De klachtplicht bestaat uit een onderzoeksplicht en een mededelingenplicht. Voor beide plichten gelden andere termijnen. Deze termijnen verschillen van geval tot geval en zijn niet vastgelegd in de wet.

Onderzoeksplicht

De koper heeft een onderzoeksplicht. De koper is gehouden om te onderzoeken of de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Met andere woorden, waar de de koper twijfelt over bepaalde eigenschappen van de geleverde zaak, moet hij de verkoper vragen stellen of moet hij zelf onderzoek verrichten naar bepaalde eigenschappen van de geleverde zaak.

Mededelingenplicht

De koper is in het kader van de mededelingenplicht gehouden om binnen een redelijke termijn te klagen over de gebreken in de afgeleverde zaak. Maar wat is een redelijke termijn? Is dat een week, een maand of een jaar? De rechter bekijkt dit van geval tot geval. Over het algemeen geldt dat hoe eenvoudiger het is om het gebrek te ontdekken, hoe minder tijd er is om te klagen. Zo moet een klacht over bederfelijke waren sneller worden ingediend dan een klacht over de constructie van de aanbouw van een (bedrijfs-)pand. In beginsel is een klachttermijn van twee maanden redelijk, echter ligt deze termijn nergens in de wet vast.

De klachttermijn begint op het moment waarop de koper de gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Of tijdig is geklaagd hangt af van de belangen van de koper en de verkoper. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het gebrek.

De koper moet kunnen aantonen dat hij tijdig heeft geklaagd. Het is daarom verstandig om te klagen per (aangetekende) brief. In deze (aangetekende) brief moet de koper duidelijk motiveren wat de gebreken van de zaak zijn, waarom de zaak volgens de koper niet aan de overeenkomst voldoet of waarom de koper vindt dat de verkoper niet goed gepresteerd heeft. Klagen moet dus binnen bekwame tijd, schriftelijk en gemotiveerd.

Wanneer de koper niet binnen de klachttermijn een klacht indient, verliest de koper het recht om nakoming van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Het is dus erg belangrijk dat de koper tijdig een klacht indient als hij gebreken aan een zaak ervaart. Op deze manier voorkomt de koper dat hij zijn rechten met betrekking tot nakoming, ontbinding of schadevergoeding verliest.

De algemene klachtplicht uit artikel 6:89 BW geldt voor alle prestaties zoals de bouw van een huis, het verrichten van onderhoud of het geven van advies. De wet kent ook een specifieke klachtplicht ten aanzien van (consumenten)koopovereenkomsten. Deze specifieke klachtplicht is neergelegd in artikel 7:23 BW.

Advies

Wilt u advies over gebreken aan een zaak en de klachtplicht? Wilt u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De gespecialiseerde advocaten en juristen van MKB Legal Desk voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/ Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

Related Posts

Nieuws

Transitievergoeding bij AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer?

Transitievergoeding Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte Read more…

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans

De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze Read more…